گزارش برنامه صعود به قله سی چال ۹۴.۳.۸

گزارش برنامه صعود به قله سی چال ۹۴.۳.۸