گزارش برنامه صعود به قله آزاد کوه ۹۴.۴.۱۲

گزارش برنامه صعود به قله آزاد کوه ۹۴.۴.۱۲