گزارش برنامه صعود به قله دماوند ۹۴.۴.۱۸

گزارش برنامه صعود به قله دماوند ۹۴.۴.۱۸